Informatie-uitwisseling tussen de eerste en tweede lijn voorafgaand aan en tijdens de start van de behandelingen van mamma-, colorectaal en longcarcinoom

Dr. A.J. Berendsen

Uit onderzoek naar de rol van de huisarts tijdens de behandelfase van mamma- en colorectaal carcinoom blijkt dat patiënten tijdens deze fase – het eerste jaar na de diagnose – tweemaal zo vaak contact met hun huisartsenpraktijk hebben als een controlegroep. Ook krijgen zij significant vaker medicatie voorgeschreven.1-2 Dit onderzoek werd gesubsidieerd door de stichting Stoffels-Hornstra, evenals een onderzoek naar de mate van en redenen voor zorggebruik in de tijd voorafgaand aan de diagnose colorectaal carcinoom (lopend onderzoek).

Vanuit het perspectief van patiënten die zijn gediagnosticeerd met kanker is er behoefte aan continuïteit van zorg.3-5 Dit geldt zowel voor specialistische zorg binnen het ziekenhuis als voor generalistische zorg in de huisartspraktijk, waaronder zorg voor comorbiditeit en psychosociale zorg.3

De tevredenheid van de patiënt over zijn of haar behandeling neemt toe naarmate zorgverleners in de eerste en tweede lijn beter met elkaar communiceren.7 Zowel de verwijsbrief van de huisarts als de terugrapportage van de specialist dienen adequaat te zijn opgesteld.

Uit een pilot onderzoek in het UMCG van dossiers van patiënten met mamma- en colorectaal carcinoom blijkt dat huisartsen hun patiënten meestal hebben verwezen via Zorgdomein. Daarbij wordt een gestructureerde indeling gebruikt.

De diagnose, het beleid en de mogelijke bijwerkingen worden veelal besproken. Het is echter niet altijd duidelijk of het beleid palliatief of curatief in opzet is en of er andere behandelopties zijn. Aanbevelingen, verzoeken of adviezen aan de huisarts ontbreken veelal. Soms worden afkortingen gebruikt die niet nader worden uitgelegd. Nader onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste informatie-uitwisseling tussen de eerste en tweedelijn om verbeteringen mogelijk te maken.

Totale looptijd van het project: 36 maanden

Doelstellingen

1.            Inzicht krijgen in de huidige informatie-uitwisseling tussen de eerste en tweede lijn voorafgaand aan en tijdens de start van de behandelingen van mamma-, colorectaal en longcarcinoom.

2.            Consensus bereiken onder huisartsen, specialisten en patiënten(vertegenwoordigers) over de gewenste informatie-uitwisseling; indien mogelijk generiek of anders per tumortype.

Verwijzing huisarts

Ad 1. Wat is de lengte, structuur en inhoud van de verwijsbrief (bijv.: klacht/ vraagstelling, anamnese, onderzoek, relevante co-morbiditeit, voorgeschiedenis, medicatie, allergieën)?


Geef een reactie