Categoriearchief: Gesubsidieerde onderzoeken

Timely recognition of palliative care needs of patients with advanced heart failure: a feasibility study of the Dutch version of the Needs Assessment Tool: Progressive Disease – Heart Failure (NAT: PD-HF)

Dr. D.J.A. Janssen

Congestive Heart Failure (CHF) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. In the Netherlands, almost one-third of over the age of 55 will develop CHF. The prognosis of CHF is worse than for many of the common malignant diseases with a three year mortality of about 25% for men and women.

Recently, the ‘Needs Assessment Tool: Progressive Disease – Heart Failure (NAT: PD-HF)” has been developed in Australia with the potential to be used as part of a strategy to identify and triage the management of palliative care needs experienced by people with CHF The aim of the present pilot study is to study the feasibility, acceptability and impact of the use of the NAT: PD-HF among outpatients with advanced heart failure.

More specific, objectives are:

1.1 To study clinician acceptibility of the use of the NAT: PD-HF;

1.2 To study the recruitment rate of patients and their carers;

1.3 To study completeness of clinician completion of the NAT: PD-HF, and consultation time when using the tool;

2.1 To gain preliminary data regarding the effect of the NAT: PD-HF on palliative care referral, patient–reported symptom burden, disease-specific health status, family caregiving, care dependency, and advance care planning among patients with CHF in order to inform study outcome measures and sample size calculation for a phase 3 cluster RCT.

Ervaringen en opvattingen van oncologisch specialisten en huisartsen over advance care planning bij oncologische patiënten: wie bespreekt wat, hoe en op welk moment?

Drs. J.J. Oosterink,

Advance care planning (ACP) is het proces waarbij de patiënt, in samenspraak met hulpverleners en naasten, besluiten neemt over zorg en behandeling in de toekomst. ACP wordt gezien als een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg met aangetoond positieve zorguitkomsten: minder angst en stress bij patiënten, meer tevredenheid bij naasten, vaker overlijden op de gewenste plek en minder agressieve behandeling in de laatste levensfase, waardoor lagere zorgkosten in de laatste weken.

Vraagstellingen

1. Welke levenseinde onderwerpen worden op welk moment, door wie en hoe besproken bij palliatief behandelde oncologische patiënten?

2. (Waarom) vinden oncologisch specialisten en huisartsen ACP belangrijk?

3. Hoe verloopt de taakverdeling, de afstemming en de samenwerking?

4. Wat zijn voor oncologisch specialisten en huisartsen bevorderende en belemmerende factoren bij ACP?

Welke alarmsignalen (rode vlaggen) zijn waardevol bij de diagnostiek van maligniteiten in de wervelkolom in de eerstelijnsgezondheidszorg?

 

Prof dr BWKoes

Het doel van deze studie om de wetenschappelijke onderbouwing van de rode vlaggen die in richtlijnen worden aanbevolen bij de diagnostiek van maligniteiten in de wervelkolom vast te stellen. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald welke rode vlaggen het meest belangrijk zijn voor directe toepassing in de daqeliikse praktiik dan wel voor nadere bestuderinq in klinische studies. Het project bestaat uit twee deelonderzoeken: (1) nventarisatie van (inter) nationale richtlijnen voor de diagnostiek van maligniteiten van de wervelkolom.In bestaande richtlijnen/standaarden gepubliceerd in minimaal 13 verschillende landen, wordt nagegaan welke rode vlaggen warden aanbevolen bij de diagnostiek in de eerstelijnsgezondheidzorg van maligniteiten van de wervelkolom. (2) Van alle rode vlaggen die bij deelproject 1zijn geïdentificeerd, zal systematisch geïnventariseerd worden wat de huidige evidence is aangaande hun diagnostische waarde. Dit gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek waarbij specifiek gezocht wordt naar review-artikelen en originele studies naar de diagnostische waarde van de rode vlaggen en maligniteiten van de wervelkolom.

Palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten: sluit het zorgaanbod in de eerste lijn aan op de behoeften?

 

 

 

Prof. dr. AL. Francke

Dit onderzoek kan antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre sluit de palliatieve zorg van huisartsen en verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg aan bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van mensen met voortschrijdende kanker en hun naasten?. Dit onderzoeksproject zal resulteren in een duidelijk beeld van de mogelijke discrepanties en hiaten tussen zorgaanbod en -behoefte van patienten met kanker en hun naasten in de palliatieve fase. Deze resultaten worden omgezet in concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van palliatieve zorg in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van een complexe zorgvraag van een groeiende groep patienten: bieden we de juiste zorg aan, in de juiste vorm, met de juiste omvang en intensiteit, gegeven door de juiste zorgprofessional aan patienten met kanker en hun naasten in de eerstelijns palliatieve zorg? Dit onderzoek kan antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre sluit de palliatieve zorg van huisartsen en verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg aan bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van mensen met voortschrijdende kanker en hun naasten?. Dit onderzoeksproject zal resulteren in een duidelijk beeld van de mogelijke discrepanties en hiaten tussen zorgaanbod en -behoefte van patienten met kanker en hun naasten in de palliatieve fase. Deze resultaten worden omgezet in concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van palliatieve zorg in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van een complexe zorgvraag van een groeiende groep patienten: bieden we de juiste zorg aan, in de juiste vorm, met de juiste omvang en intensiteit, gegeven door de juiste zorgprofessional aan patienten met kanker en hun naasten in de eerstelijns palliatieve zorg?

Addition onderzoek

G.E.H.M.Rutten

De studie is een onderdeel van de internationale Addition studie. In deze interventiestudie worden de effecten van gebruikelijke behandeling vergeleken met intensieve multifactoriele behandeling. De uitkomst maten zijn: overlijden en macro- en microvasculaire ziekte.

Doelstelling:

het ontwikkelen van preventieve strategien voor toepassing in de 1e lijn voor het tegengaan van cognitieve achteruitgang. In de onderhavige studie wordt met neuropsychologische onderzoeken de cognitieve achteruitgang bij vroege diabetes type 2 patienten gemeten. Een tweede doel van de studie is het ontdekken van determinanten van versnelde cognitieve achteruitgang in DM2 patienten.

Om welke redenen wordt geen aanvullend onderzoek verricht naar prostaatkanker bij mensen met een verhoogd PSA gehalte?

K.van der Meer en J.M. Nijman

Huisartsen en niet-urologische specialisten vragen frequent een PSA bepaling aan. Hierbij spelen patiëntfactoren (ongerustheid, evenals familieanamnese), maar ook artsfactoren (leeftijd, geslacht, het niet durven missen van een diagnose) een belangrijke rol.

Doelstelling:

het verhelderen van de redenen om na het vinden van een (sterk) verhoogd PSA gehalte geen vervolg onderzoek in te zetten.

Methode:

uit een database van een klinisch chemisch laboratorium van een ziekenhuis worden patiënten met verhoogde PSA gehaltes geselecteerd. De aanvragende artsen worden een gestructureerde vragenlijst voorgelegd.

Zorg voor mensen met een psychose in de huisartsenpraktijk

Mw M.P.T.Oud

Mensen met een psychotische stoornis hebben een verhoogd risico op somatische comorbiditeit zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus; uit de literatuur blijkt de eerstelijnszorg hier geen rekening mee te houden.

Doelstelling onderzoeksproject:

Inzicht verwerven in de aard en omvang van de zorg van de huisarts voor patiënten met een psychotische stoornis teneinde een richtlijn te kunnen formuleren om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren.

Onderzoek opzet:

In het LINH databestand wordt nagegaan welke somatische comorbiditeit voorkomt bij patiënten met een psychotische stoornis. Over een periode van 5 jaar wordt het hulpzoekgedrag van de patiënten en het huisartsgeneeskundig handelen daarbij in kaart gebracht. De data worden vergeleken met een controlegroep van mensen met psychische klachten zonder psychose en met een controlegroep zonder psychische problemen.

Zorgcoördinatie van dementiepatienten en hun belangrijkste mantelzorgers in de eerstlijn, een ontwikkelstudie.

H.P.J.van Hout en H.W.J.van Marwijk

Beschrijvende pilot studie, waarin optimale kwaliteit van zorg wordt ontwikkelt en toegepast op dementiepatienten en hun centrale verzorger, in de huisartsenpraktijk, conform de richtlijnen van het NHG en het CBO.

Optimale zorg wordt vormgegeven binnen het ‘collaborative care model’, met de elementen:

 • Mutidisciplinaire eerstelijns teams: huisarts, praktijkondersteuner, ouderenspecialist en apotheker.
 • Monitoring van gedragsproblemen van patiënten en zorgstress van mantelzorgers
 • Beslissingsondersteuning materiaal voor het diagnosticeren van dementie.
 • Psychosociale interventie-protocollen voor veel voorkomende gedragsproblemen en zorgstress.
 • Medicatierichtlijn voor gedragsproblemen.
 • Voorlichtingsmateriaal.
 • Leidraad voor het voeren van een familiegesprek.

Uitkomsten

 • Aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten.
 • Mate waarin kwaliteitsindicatoren voor dementiezorg worden uitgevoerd.
 • Faciliterende en belemmerende factoren.
 • Frequentie van gedragsproblemen van de patient en de mate van stress die deze de mantelzorger veroorzaakt.
 • Tevredenheid met zorg door mantelzorgers.
 • Aantal crises en opnames.
 • Kwaliteit van leven van patient en mantelzorger.
 • Zorgbehoefte van de mantelzorger.

Effect van leefstijladvisering op de kwaliteit van leven. Eerstelijns onderzoek op het gebied van hartziekten

Het onderzoek maakt deel uit van de GOAL-study
K.van der Meer, F.W. Beltman

Doelstelling(en) onderzoeksproject:

De vraagstellingen die beantwoord dienen te worden zijn als volgt:

 • Wat is het effect van leefstijladvisering door een praktijkondersteuner op de kwaliteit van leven na 1 en 3 jaar follow-up in vergelijking met de gebruikelijke huisartsenzorg.
 • Wat is het verschil in kwaliteit van leven tussen deelnemers die wel de gewenste gewichtsreductie (gewichtsafname tenminste 5%) behalen en deelnemers waarbij dat niet gelukt is (gewichtstoename meer dan 1%).
 • Wat is het effect van leefstijladvisering door een praktijkondersteuner op de kwaliteit van leven na 1 en 3 jaar follow-up in vergelijking met de gebruikelijke huisartsenzorg. Wat is het verschil in kwaliteit van leven tussen deelnemers die wel de gewenste gewichtsreductie (gewichtsafname tenminste 5%) behalen en deelnemers waarbij dat niet gelukt is (gewichtstoename meer dan 1%).

Opzet:

De GOAL-study wordt uitgevoerd in op 11 locaties (huisartspraktijken) in Groningen, Friesland en Drenthe. De deelnemers (n=456) hebben een verhoogd cardiovasculair risico (overgewicht (BMI tussen 25-40 kg/m2) en daarnaast hypertensie en/of dyslipidemie) en door middel van leefstijladvisering wordt geprobeerd dit risico te verlagen.

In 2006 is de nulmeting verricht, in 2007 de eerstejaarsmeting en in 2009 vindt de derdejaarsmeting plaats. Vanaf 1 augustus 2009 zullen alle gegevens verzameld zijn.

Evaluatie:

Met behulp van statistische toetsen zal bekeken worden er veranderingen zijn opgetreden in de kwaliteit van leven na 1 en 3 jaar en of mogelijke veranderingen samenhangen met de gewichtsverandering. Verder zal onderzocht worden of dit afhangt van het geslacht, de leeftijd en de mate van overgewicht

Tijdige (h)erkenning van dementie: validatie van geautomatiseerde (zelf)screeners

Hans Wouters, Hein van Hout, Wiesje van der Flier, Anne Margriet Pot, Philip Scheltens, Henriette van der Horst. Afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde & Alzheimercentrum VUmc & het Trimbos Instituut.

Een publiekelijk toegankelijke anonieme automatische telefonische of online zelf-screener geeft een inschatting van het eigen cognitief functioneren. Een dergelijke zelf-screener werkt drempelverlagend, omdat mensen niet eerst hun gene hoeven te overwinnen om over de mogelijkheid van dementie te praten. Omgekeerd kan de huisarts bezorgde ouderen attenderen op deze zelf-screener. Het inzicht van mensen met vroege dementie in het functioneren van het eigen geheugen en concentratievermogen is waarschijnlijk intact. Het is daarom te verwachten dat deze mensen in staat zullen zijn om hun eigen bezorgdheid over hun geheugen- en concentratieproblemen te verifiëren met behulp van een zelf-screener.

Doelstelling(en) onderzoeksproject:

Dit project stelt zich ten doel om twee geautomatiseerde cognitieve tests met bijpassend uitslagadvies te ontwikkelen en te valideren voor zowel afname via internet als per telefoon. De eerste test is een zelf-screener van het eigen geheugen. De tweede test is een hetero-anamnestische vragenlijst waarmee een naaste de ernst van de geheugenproblemen van een partner of familielid na kan gaan.

Het project bestaat uit drie gedeelten:

 1. een pilot waarin optionele onderdelen voor de geautomatiseerde zelf-screener en hetero-anamnestische vragenlijst worden getest op gebruiksvriendelijkheid.
 2. verifiëren of zowel de zelf-screener als de automatische hetero-anamnestische vragenlijst accuraat zijn voor het vaststellen van cognitieve achteruitgang zoals gemeten met een gevalideerde neuropsychologische testbatterij en een klinische diagnose van dementie.
 3. passende testadviezen formuleren met betrokkenheid van experts en de doelgroep.