Aanvraagprocedure

Stichting Stoffels-Hornstra is een charitatieve stichting, die als doel heeft het verlenen van subsidie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar hartziekten, oogziekten, hersenziekten en kanker. De Stichting steunt zowel 1e lijns als transmuraal onderzoek.

Subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • relevantie en kwaliteit van het onderzoek;
 • kleinschaligheid van het onderzoek en innovatief karakter;
 • de deskundigheid van de uitvoerder en de mate en vorm van begeleiding van het onderzoek;
 • in de beschrijving van de opzet van de studie, dienen monitoring, voortgangsbewaking en evaluatie te worden beschreven;
 • bij de opzet van de studie dient te worden beschreven wie er voordeel van de uitkomsten heeft;
 • een communicatieplan, waarin kennisoverdracht en de implementatie van de resultaten wordt aangegeven.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie:

 • de aanvrager van een subsidie dient zijn onderzoek plaats te laten vinden binnen een adequate onderzoeksstructuur, bijvoorbeeld deel uitmakend van een Universitaire disciplinegroep Huisartsgeneeskunde;
 • de aanvrager draagt de verantwoordelijkheid voor het project;
 • de subsidiegelden worden uitgekeerd aan een instelling die als rechtsvorm een Stichting heeft en kwalificeert als ANBI instelling
 • Een gedetailleerde tijdsplanning van het verloop van het onderzoek met een bijbehorende, transparante begroting.
 • de Stichting subsidieert maximaal 70% van de totale projectbegroting. De resterende projectkosten worden door eigen financiële bijdrage van de aanvragende organisatie opgebracht of m.b.v. andere financieringsbronnen;
 • de subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de salariskosten van de onderzoeker. Deze wordt per projectjaar vastgesteld. Als aanvulling is een tegemoetkoming in de kosten van verbruiksgoederen mogelijk;
 • aanvragen die bedoeld zijn als (gedeeltelijke) financiering van grootschalig onderzoek komen niet in aanmerking;
 • in de publicatie van onderzoek dat door een subsidie van de stichting mogelijk is gemaakt, dient te worden vermeld dat het onderzoek mogelijk is gemaakt met steun van de stichting Stoffels-Hornstra;
 • de stichting ontvangt alle publicaties van het gesubsidieerde onderzoek.
 • Iedere aanvraag moet vergezeld gaan van een korte samenvatting van maximaal 250 worden in “lekentaal”.

Procedure

Het is niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. De aanvragen die 15 maart 2022 of eerder zijn ingediend, zijn nog in behandeling.

Verdere afspraken

Bestuur en wetenschappelijke commissie zullen vertrouwelijk met de verstrekte informatie omgaan. Contact met de aanvragers wordt zoveel mogelijk vermeden. Voortgangsbewaking van het wetenschappelijk onderzoek door de Stichting Stoffels-Hornstra vindt plaats door middel van verslagen, presentaties en een eindrapportage van het project. Deze eindrapportage dient uiterlijk een maand na afronding van het project te worden ingediend.